Filmerna ligger på Vimeo-kontot Maria Elisabet Andrén. Där finns också filmernas synopsis. Dessa och en del annat material kan du även ladda ned från ”Synopsis och förslag”. Under fliken ”Om filmerna” presenteras tankarna bakom dem och kortfattat hur vi tänker oss att de kan användas. Filmerna är mellan fyra och sex minuter långa.

Drömmen om kontroll

Den första filmen i serien av filmer som gestaltar några av företaget Samarbetsdynamiks slutsatser och erfarenheter. Denna film har en biografisk och historisk utgångspunkt. Den presenterar den grundläggande skillnaden mellan två olika synsätt på samarbete och organisering – X respektive Y. Det vill säga fokus på yttre styrning (X) alternativt individernas självständiga interaktioner med varandra (Y). Modellen introducerades på 1960-talet av Douglas McGregor och fick på sin tid stort genomslag. Idag används kanske andra begrepp och modeller om i grunden samma fenomen, men analysen är fortfarande giltig, och enligt Bengt-Åke Wennberg, till stor del missförstådd.

Du kan använda denna länk om du vill se den på egen hand eller använda den tillsammans med andra.

Kunskap för komplexitet

Filmen ingår i en serie korta filmer som sammanfattar företaget Samarbetsdynamiks slutsatser efter 50 års utforskande av samverkansfenomen. Slutsatserna rör sådana förutsättningar för mänsklig samverkan som oftast förbises, såväl i resonemang bland praktiker som inom forskning och politik. Komplexitet är ett aktuellt begrepp men vad är skillnaden mellan komplicerat och komplext? Vilken sorts kunskap är relevant om sammanhanget är komplext?

Du kan använda denna länk om du vill se den på egen hand, eller använda den tillsammans med andra.

Möjlighetsrummet – en analysmodell för bättre samtal om samverkan

Filmen ingår i serien filmer som gestaltar några av företaget Samarbetsdynamiks slutsatser och erfarenheter. Denna film behandlar problemet med att samtal om gemensamma angelägenheter ofta fastnar i resonemang om sådant som de som samtalar inte själva kan se att de kan påverka. Inte ”just nu”, i alla fall. Ett sätt att komma vidare kan vara att inventera var gränserna går för det som de berörda ser som möjligt att själva påverka och vad som ligger utanför och därför inte behöver ägnas så mycket tid, just nu. Analysen av det gemensamma ”möjlighetsrummet”, ”handlingsutrymmet” eller ”solutional space” kan hjälpa oss att inte fastna i sådant som vi redan vet.

Du kan använda denna länk om du vill se den på egen hand, eller använda den tillsammans med andra.

Det handlingsinriktade samtalet

Filmen ingår i serien korta filmer som sammanfattar företaget Samarbetsdynamiks slutsatser efter 50 års utforskande av samverkansfenomen. Slutsatserna rör sådana förutsättningar för mänsklig samverkan som oftast förbises, såväl i resonemang bland praktiker som inom forskning och politik. Denna film riktar uppmärksamheten mot handlingsperspektivets framåtriktade karaktär. Hur vi väljer att agera handlar dels om våra föreställningar om hur det kommer att ”bli”, dels om hur vi uppfattar det som just nu pågår och hur det relaterar till hur vi vill att det ska bli. I komplexa sammanhang som byggs upp av människors samverkan är det viktigt att beskriva för varandra hur vi själva ser på det vi medverkar i.

Du kan använda denna länk om du vill se den på egen hand, eller använda den tillsammans med andra